All Posts

FUNCTIONALITY AND AESTHETICS OF WINDOWS

In the past, windows had an exclusively functional role in the construction of space, today the modern PVC window is multi-purpose, apart from its fundamental use, aesthetics is a very important element when choosing a window. Sound and thermal insulation should not be neglected either, an environmental impact that also appears as a lifestyle and living style. Today, the modern…

FUNKCIONALNOST I ESTETIKA PROZORA

Nekada su prozori imali isključivo funkcionalnu ulogu pri izgradnji prostora, danas savremeni PVC prozor je višenamjenski, osim njegove fundamentalne upotrebe estetika je jako važan element pri odabiru prozora. Ne treba zanemariti ni zvučnu i toplotnu izolaciju, ekološki utjecaj koji se također pojavljuje kao stil života i življenja. Danas savremeni kupac odabirom proizvoda želi zadovoljiti više potreba od one bazne, a…

CHOOSING CARPENTRY IN HOUSE CONSTRUCTION

For most, the decision to build a house is one of the biggest decisions when it comes to financial investments. The average family mostly finances the venture from savings or lending, in all of this it is very important that all expenses are planned and optimal. Cost optimization means first of all research and analysis and then smart spending. When…

ODABIR STOLARIJE U IZGRADNJI KUĆE

Odluka za izgradnjom kuće je za većinu jedna od najvećih odluka kad su u pitanju financijska ulaganja. Prosječna porodica uglavnom se za taj poduhvat financira iz ušteđevine ili kreditiranja, u svemu tome jako je važno da svi troškovi budu planirani i optimalni. Optimizacija troškova znači prije svega istraživanje i analizu a nakon toga i pametnu potrošnju. Kad su u pitanju…

ENERGY EFFICIENCY

Energy efficiency implies a series of measures that are undertaken with the aim of reducing energy consumption, which do not impair working and living conditions, but increase the level of comfort and convenience. Recently, it is one of the most current topics in the field of architecture and construction, both in the world and in our country, so in this…

ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života, već povećavaju nivo udobnosti i komfora. U zadnje vrijeme jedna je od najaktuelnijih tema iz oblasti arhitekture i građevinarstva, kako u svijetu tako i kod nas, pa se u tom smislu sve više obraća pažnja na novogradnju,…

Prevedi »